تبلیغات
tanhaaaaaaaaaaaaaaai - تنهایی
تنها........................خداهم تنهاست

تنهایی

شنبه 30 مهر 1390 10:15 ق.ظ

نویسنده : hasti 18

ان روز افتابی من درکنارتواحساس خوشبختی میکردم اماتوباوجودمن احساس تنفر

ازمن خسته ای .رونده ای...!تنهاکسم بودی تنهادلیل زندگیم.......

اماتورفتی ومن بین این همه گرگ تنهاگذاشتی

سردی رفتارتوحس میکنم تنهادلیل بودنم کاش برمیگشتی.گناه نکرده ام رامیبخشیدی کاش دل

سنگیت ذوب میشد ویک ذره محبت جای ان رامیگرفت.کاش دنیابرعکس میشدکاش دل من

سنگ بود..........

کاش بجای اینکه ماهی هامحتاج دریاباشن دریامحتاج انها.

من بدون تویعنی هیچ یعنی مرگ!

میدانم ازم متنفری اماکاش بخاطرروزهای خوبی که باهم داشتیم برمیگشتی.یادان شب

انتظاریهابخیر.یادقهرکردنهاونازخریدن ها.یاداون حرفت که اون روز که بهترین روز

زندگیم بودگفتی هستی ام مواظب خودت باش دنیاپرازگرگه اون روز چندباراین

حرفتوتکرارکردی که دنیاپرازگرگه مواظب خودت باش!

اه!خدای زندگی زندگی ام را به من برگردان.من بدون اون سرازیرگریه ام

سخته 8سال بایادووجودیکی زندگی کنی بعدبهت بگه بروبخداسخته

تک تک اون شبها واسم خاطره است واسم درس اون به من درسهایی اموخت که هیچکس

حتی بخاطرخودش هم به من یادندادیاداون قهرکردنات بخیربخیرکه وقتی من کاراشتباهی

میکردم واسه تنبیهم بامن قهرمیکردی

اماایندفعه باهمه قهرکردنات فرق داره تورفتی واسه همیشه رفتی

گلت پژمرده شداماتوباغبان زندگی برنگشتی حتی به گل غمگینت نگاه کنی وحتی زیرپات

لهش کردی گلی که پرازغروربود وبه همه باغرور ازتومیگفت که توباغبان زندگیشی

امااینبارغرورشودلشوشکوندی!

تنهاگل باغت زیرحرفات له شدوپژمرده شدوطعمه شد!دیگرحرفای خورشیدوابرهم زنده اش

نمیکنن اون گل محتاج دستهای مهربونت.محتاج حرفای توست که باحرف توجون بگیره

وزنده بشه اماتو....!

خدایا باغبان عمرموبه باغ دلم برگردون!

خدایااااااااااااااااااااااااااا............................................!

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربیست Www.bahar22.com

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربیست Www.bahar22.com

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 30 مهر 1390 10:50 ق.ظ